"I am young."

แปลว่า:ฉันอายุน้อย

September 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/HACK891782

ผมยังเด็ก ...


https://www.duolingo.com/profile/dEpadinho

ฉันยังเด็ก น่าจะดีกว่า


https://www.duolingo.com/profile/dEpadinho

ฉันเป็นเด็ก


https://www.duolingo.com/profile/NutchaIamc

ฉันเป็นเด็ก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย