"years, decades, centuries"

แปลว่า:ปี, ทศวรรษ, ศตวรรษ

September 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pakameng

คำใบ้ พา งง


https://www.duolingo.com/profile/NuchsaraYu

หลายปี หลายทศวรรษ หลายศตวรรษ หรือเปล่าคะ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย