"Three and five are numbers."

แปลว่า:สามและห้าคือตัวเลข

September 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SIaa19

เว้นวรรคไม่ได้หรอคับ


https://www.duolingo.com/profile/miickyo

ตอบว่า 3 และ 5 เป็นตัวเลขก็ไม่ได้หรอคะ


https://www.duolingo.com/profile/SaraJ.Hami

3 และ 5 คือตัวเลข ผิดตรงไหนอะ


https://www.duolingo.com/profile/pookydeeda

คำว่าตัวเลข ในข้อยสอยู่ตรงไหนอะ


https://www.duolingo.com/profile/SGhouldere

ตอบ ตัวเลขสามและห้า ไม่ได้หรอ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย