"Three and five are numbers."

แปลว่า:สามและห้าคือตัวเลข

September 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SIaa19

เว้นวรรคไม่ได้หรอคับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย