"He is my best friend."

แปลว่า:เขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SIaa19

เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด ผิดด้วยอ่อ??

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย