"He is my best friend."

แปลว่า:เขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน

September 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SIaa19

เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด ผิดด้วยอ่อ??


https://www.duolingo.com/profile/wrong20

my = ของฉัน


https://www.duolingo.com/profile/PloyRattik

เขียน bestfriend ก็ไม่ให้ต้อง best friend


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย