"This letter has two pages."

แปลว่า:จดหมายนี้มีสองหน้า

September 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sutee3

จดหมายฉบับนี้มีสองหน้า


https://www.duolingo.com/profile/PisonChang

จดหมายฉบับนี้มีสองหน้า


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

จดหมายฉบับนี้มีสองหน้า


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย