"Thisletterhastwopages."

แปลว่า:จดหมายนี้มีสองหน้า

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sutee3

จดหมายฉบับนี้มีสองหน้า

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PisonChang

จดหมายฉบับนี้มีสองหน้า

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SuttirakCh
SuttirakCh
  • 14
  • 14
  • 12
  • 259

จดหมายฉบับนี้มีสองหน้า

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย