"We had heard that."

แปลว่า:พวกเราได้ยินนั่นมาแล้ว

September 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Melon470977

แปลไม่รู้เรื่อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย