"She did not have her food."

แปลว่า:เธอไม่ได้มีอาหารของเธอ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pcnplt

เธอไม่มีอาหารของเธอ ก็ได้นะไม่น่าให้ผิด

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย