"She did not have her food."

แปลว่า:เธอไม่ได้มีอาหารของเธอ

9/24/2018, 5:07:41 PM

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pcnplt

เธอไม่มีอาหารของเธอ ก็ได้นะไม่น่าให้ผิด

9/24/2018, 5:07:41 PM
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย