"He reads every book."

แปลว่า:เขาอ่านหนังสือทุกเล่ม

September 29, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

Books ทำไมไม่มีs เพราะบอกหนังสือหลายเล่ม


https://www.duolingo.com/profile/GyhP15

ตอบถูกแล้วนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย