"I have no other friend."

แปลว่า:ฉันไม่มีเพื่อนคนอื่น

September 29, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

แปลแล้วฟังไม่รู้เรื่อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย