"With great power comes great responsibility."

Dịch:Quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn.

4 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huynhngocb7

Với quyền lực lớn trách nhiệm càng cao = sai ??

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.