"Women and girls"

แปลว่า:ผู้หญิงหลายคนและเด็กผู้หญิงหลายคน

October 2, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/nutthii

Woman ไม่ได้เติม s จะหลายคนได้ไง


https://www.duolingo.com/profile/V9pp7

Women ค่ะ คนเดียวใช้ wom"a"n หลายคนใช้wom"e"n ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/JuneSiraKo

Women แทน หลายคน ส่วน woman แทนคนเดียว


https://www.duolingo.com/profile/orawan701467

อีกเสียงค่ะ Womenไม่เติม s จะเป็นหลายคนได้ยังไงค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/aitsarapon

ข้อนี้ตอบผู้หญิงหลายคนและเด็กผู้หญิงหลายคน ถูกแล้ว! Woman เป็นเอกพจน์ หมายถึงผู้หญิง women เป็น พหูพจน์ หมายถึง ผู้หญิงหลายคน


https://www.duolingo.com/profile/aitsarapon

Women ผู้หญิงหลายคน men ผู้ชายหลายคน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย