"Both of them are doctors."

แปลว่า:พวกเขาทั้งสองเป็นหมอ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

ใส่คนเข้าไปทำให้ประโยคสมบูรณ์ขึ้นก็ยังผิดอีก

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย