"Both of them are doctors."

แปลว่า:พวกเขาทั้งสองเป็นหมอ

October 2, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ใส่คนเข้าไปทำให้ประโยคสมบูรณ์ขึ้นก็ยังผิดอีก


https://www.duolingo.com/profile/PisonChang

เขาทั้งสองคนเป็นหมอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย