"This tea is hot."

แปลว่า:ชานี้ร้อน

October 2, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

บางครั้งแปลว่าชาให้ผิด ตอนนี้ตอบน้ำชาให้ผิดอีก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย