"This is a simple hat."

แปลว่า:นี่คือหมวกเรียบๆใบหนึ่ง

October 2, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

นี่ กับนี้ ต่างกันอย่างไง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย