"My parents have the documents."

แปลว่า:คุณพ่อคุณแม่ของฉันลงชื่อบนเอกสาร

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย