"She goes to school by foot."

แปลว่า:เธอเดินไปโรงเรียน

October 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Melon470977

เธอเดินไปโรงเรียนด้วยเท้า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย