"I have blood on my finger."

แปลว่า:ผมมีเลือดบนนิ้วของฉัน

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Melon470977

เดี๋ยวก็ผม เดี๋ยวก็ฉัน

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย