"I have blood on my finger."

แปลว่า:ผมมีเลือดบนนิ้วของฉัน

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Melon470977

เดี๋ยวก็ผม เดี๋ยวก็ฉัน

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย