"I have blood on my finger."

แปลว่า:ผมมีเลือดบนนิ้วของฉัน

October 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Melon470977

เดี๋ยวก็ผม เดี๋ยวก็ฉัน


https://www.duolingo.com/profile/Nok414936

ไม่เป็นทิศทางเดียวกันในการใช้สรรพนาม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย