"She calls the police."

แปลว่า:เธอโทรศัพท์หาตำรวจ

October 7, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

เธอโทรศัพท์แจ้งตำรวจ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย