Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"She calls the police."

แปลว่า:เธอโทรศัพท์หาตำรวจ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

เธอโทรศัพท์แจ้งตำรวจ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา