"My father has never cooked for us."

แปลว่า:คุณพ่อของฉันไม่เคยได้ทำอาหารให้พวกเราเลย

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Phuwan_Loythala
  • 25
  • 13
  • 8
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 32

Duolingo. plz be more smart

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย