"My father has never cooked for us."

แปลว่า:คุณพ่อของฉันไม่เคยได้ทำอาหารให้พวกเราเลย

10/7/2018, 10:59:39 AM

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Phuwan_Loythala
  • 25
  • 13
  • 8
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2

Duolingo. plz be more smart

10/7/2018, 10:59:39 AM
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย