"I will cook for you."

แปลว่า:ฉันจะทำอาหารให้คุณ

October 7, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

ฉันจะทำอาหารสำหรับคุณ ไม่ได้หรือไง


https://www.duolingo.com/profile/ArkiraRatP

For..สำหรับ..ก็ได้นี่


https://www.duolingo.com/profile/M6tz7

I will cook for you. = ฉันจะทำอาหารสำหรับคุณ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย