"Theygotoadinnertonight."

แปลว่า:พวกเขาไปกินอาหารเย็นคืนนี้

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

บางข้อข้าวเย็น บางข้ออาหารเย็น มันบ่คือกันบ่

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย