"His cup is blue."

แปลว่า:ถ้วยของเขาเป็นสีฟ้า

October 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pakameng

Cup ถ้วยกาแฟ หรอ!!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย