"Her birth day is tomorrow."

แปลว่า:วันเกิดของเธอคือพรุ่งนี้

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

วันเกิดของเธอคือวันพรุ่งนี้ ___มีคำว่าวันเพิ่มก็ผิด โง่จริง ๆ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย