"The way"

แปลว่า:แนว

October 10, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AnanSutthi

ถูกเฉย


https://www.duolingo.com/profile/wat620337

The way หนทางป่ะ


https://www.duolingo.com/profile/poopiexxpo

..... ไม่มีคำไทยคำอื่นแล้วง้ะ!!!!!!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย