"The lawyer thought the actor had died."

แปลว่า:นักกฎหมายคนนี้ได้คิดว่านักแสดงคนนี้ได้เสียชีวิตแล้ว

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/vorapaan

ตอบถูกแล้วแต่ทำไมไม่ผ่านทุกครั้ง

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย