Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เธอจะอ่านหนังสือเจ็ดเล่ม"

แปลว่า:You are going to read seven books.

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Melon470977

เธอ = she

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา