"My son eats anywhere."

แปลว่า:ลูกชายของฉันกินได้ทุกที่

10/12/2018, 4:36:16 PM

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pakameng

ได้ทุกที่ คือ everywhere ไม่ใช่หรอ ใครก็ได้ผมงง

10/12/2018, 4:36:16 PM
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย