Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เธอยังไม่ได้มาดูบ้านของฉัน"

แปลว่า:She has not come yet to see my house.

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Niraninra

She has not come to see my house yet

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา