"I lost my identity card."

แปลว่า:ฉันทำบัตรประจำตัวหาย

October 17, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย