"I lost my identity card."

แปลว่า:ฉันทำบัตรประจำตัวหาย

October 17, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mo.kanokon

บัตรประชาชน ก็ได้มั้ง


https://www.duolingo.com/profile/piak121124

ทำบัตร??? ของ..หาย


https://www.duolingo.com/profile/k2ru5

ทดสอบซ้ำ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย