"One hour"

แปลว่า:หนึ่งชั่วโมง

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/MareearrSu
MareearrSu
  • 17
  • 3
  • 2
  • 110

พิมพ์ถูกแล้วทำไมระบบบอกว่าผิด

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย