"They read the study."

แปลว่า:พวกเขาอ่านงานวิจัยนี้

October 18, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

แน่ใจนะว่าแปลถูก


https://www.duolingo.com/profile/Nathaphat1

ตรงไหนที่แปลว่างานวิจัย


https://www.duolingo.com/profile/KomkitPras

สูตรให้อีกครับเนี้ย study = งานวิจัย


https://www.duolingo.com/profile/vUHd17

เรียนแล้วจะฉลาดขึ้นหรือลงฟ่ะตู


https://www.duolingo.com/profile/vUHd17

พวกเขาอ่านการศึกษา


https://www.duolingo.com/profile/chirasak1

ละเหี่ยใจกับคำแปล

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย