"They read the study."

แปลว่า:พวกเขาอ่านงานวิจัยนี้

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sopee2
sopee2
  • 22
  • 8
  • 20

แน่ใจนะว่าแปลถูก

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย