"There is a note under the door."

แปลว่า:มีโน๊ตอยู่ใต้ประตูนั้น

October 18, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

The doorทำไมใช้นั้น


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

There is a note under the door.= มีโน๊ตอยู่ใต้ประตู.(นี้) ไม่ใช่มีโน๊ตอยู่ใต้ประตูนั้น.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย