"Thelecturestartsatfive."

แปลว่า:การบรรยายนี้เริ่มตอนห้าโมงเย็น

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

เริ่มเวลาหรือตอนความหมายมันคือเรียนเวลาห้าโมงเย็นอย่าแปลแบบเดียวภาษาไทยบอกแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้ว

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย