"Where will your sister sell her dress?"

แปลว่า:พี่สาวของคุณจะขายชุดกระโปรงที่ไหน

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KomkitPras

พี่สาวของคุณจะขายชุดกระโปรงของเธอที่ไหน

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย