"I know which hat is mine."

แปลว่า:ผมรู้ว่าหมวกใบไหนคือของผม

October 18, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Niraninra

ฉันรู้ว่าหมวกของฉันคือใบไหน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย