"The lecture is today."

แปลว่า:การบรรยายมีวันนี้

October 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

การบรรยายคือวันนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย