"They work from Tuesday to Thursday."

แปลว่า:พวกเขาทำงานจากวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/JeewJantir

อังคาร คุณไม่มี ร ให้ แต่คุณมี ข มาให้แทน

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย