"The four men are drinking milk."

แปลว่า:ผู้ชายสี่คนนี้กำลังดื่มนมอยู่

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/QuestOffer

ผู้ชายสี่คนนี้กำลัง.......ดูนมอยู่

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย