"Hereadsourbooks."

แปลว่า:เขาอ่านหนังสือของพวกเรา

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WaterSea2

Why have s.

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ponn17

ทำไมมีs2ตัวครับ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย