"He reads our books."

แปลว่า:เขาอ่านหนังสือของพวกเรา

October 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/YuttapoomN

เสียงผิดปะ


https://www.duolingo.com/profile/Serm935

เสียงเป็นชี ทำไมเฉลยเป็นฮี


https://www.duolingo.com/profile/ponn17

ทำไมมีs2ตัวครับ


https://www.duolingo.com/profile/Paradin3

เพราะถ้าใช้he กริยาต้องเติมs ต่อท้าย และคำว่าbooks หมายถึงหนังสือหลายเล่ม


https://www.duolingo.com/profile/YStc12

ถูก​แล้ว​

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย