"They have alcohol."

แปลว่า:พวกเขามีแอลกอฮอล์

October 24, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Schwamble-Womble

ฟักกกกกกกกกกกก ดิสดิสเครซี่ ไอเฮท ดูโอชิทโก้ เวอรี่มัช อิสโซฟักกิ้่งเลม และแอนนอยอิ่ง อายูเครซี่ชิทโก้ โกเดเวลอป ยัว แอพ นาว ฟักกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ดิสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส ชิทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย