"Laingenieraescribeunacarta."

翻译:这位工程师写一封信。

2 个月前

1 条评论


https://www.duolingo.com/Noki242440
Noki242440Plus
  • 16
  • 11
  • 8
  • 5
  • 5
  • 129

冠詞到底是要一名一位還是一個?你們可以統一一下嗎?????????????????????????????????????

2 个月前
每天 5 分钟就能学西班牙语了!且完全免费!