"Your home country is Germany."

แปลว่า:ประเทศบ้านเกิดของเธอคือประเทศเยอรมัน

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/tKDI6
tKDI6
  • 14
  • 22

Your คุณ why? เธอ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย