"You walk during your lunch hour."

แปลว่า:คุณเดินในระหว่างเวลาข้าวเที่ยง

October 27, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย