"I would have had to live with my sister."

แปลว่า:ฉันคงจะต้องอยู่กับพี่สาวของฉัน

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Niraninra

ฉันคงจะต้องอยู่กับพี่สาวของฉัน ควรจะเป็น I would have had to live with my older sister. คนทำจะได้รู้ว่าควรจะเป็นพี่สาวหรือน้องสาวนะคะ

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย