"He is a writer."

แปลว่า:เขาเป็นนักเขียน

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/dEpadinho

มี a writer ไม่แปลว่านักเขียนคนหนึ่งหรอคับ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย