"No, it is not convenient."

แปลว่า:ไม่ มันไม่สะดวก

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sutee3
sutee3
  • 17
  • 24

ไม่​ มันไม่ถูกตรงไหน

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย