"He is my younger brother."

แปลว่า:เขาเป็นน้องชายของฉัน

November 1, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

Is=เป็นอยู่คือ???

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย