"What time does he leave for the office?"

แปลว่า:เขาไปที่ทำงานตอนกี่โมง

November 3, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย