"What time does he leave for the office?"

แปลว่า:เขาไปที่ทำงานตอนกี่โมง

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

เขาออกจากที่ทำงานกี่โมง ปล. แปลมั่วได้ใจจริงๆ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

What time does he going to the office? That right.

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย