"What time does he leave for the office?"

แปลว่า:เขาไปที่ทำงานตอนกี่โมง

November 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/worapatsirikit

เขาออกจากที่ทำงานตอนกี่โมง


https://www.duolingo.com/profile/1yHi4

the answer is ture ?


https://www.duolingo.com/profile/Prasert29

เขาออกจากที่ทำงานตอนกี่โมง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย